Çorlu Şehir Kulübü Derneği Tüzüğü

YENİ TÜZÜK

 

ÇORLU ŞEHİR KULÜBÜ  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

DERNEĞİN KURUCULARI :

ADI SOYADI    İMZA   UYRUĞU              İKAMETGAHI  MESLEĞİ

 

1-Nedim ERSÖZ          (imza)     T.c.                  Tüccar   Silahtar Mah.                        Çorlu

2-Ziya KIRMIZIGÜL     (imza)     T.c.                  Çiftçi      Muhittin  Mah.                      Çorlu

3-Yavuz UNCUOĞLU  (imza)     T.c                  Tüccar   Kazimiye Mah.                      Çorlu

4-Mahmut YÖRÜK       (imza)     T.c.                  Em.Bş. Komiser  Nusratiye  Mah.      Çorlu

5-Cevdet ULAŞTIR      (imza)     T.c.                Em.Muhasebeci  Kazımiye Mah.        Çorlu

6-Kabil TEMEL             (imza)     T.c.                Em.Me.Kulüp Md. Nusratiye Mah.     Çorlu

 

MADDE-1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

Derneğin adı (ÇORLU ŞEHİR KULÜBÜ DERNEĞİ )  dir .

           Derneğin merkezi Çorludadır. Şubesi yoktur.   

           Adresi :Muhittin Mah. Şehit Teğmen Yavuzer Cad.Belediye Sarayı Kat:5..

MADDE-2 DERNEĞİN AMAÇLARI VE FAALİYET ALANI:

            A) Aydın görüşlü kimselerin bir çatı altında  sohbet ve istirahat amacı ile toplanmalarını sağlamak , okuma ihtiyaçlarını karşılamak  için kütüphane ve oturma salonu, araç ve gereçlerini temin etmek.          

            B) Kamu yararına çalışan derneklerle  ilişki kurarak, bu derneklerden Kızılay Çocuk Esirgeme Kurumu ve Hava Kurumu gibi derneklere çalışmalarında yardımcı olmak ve onlara katkıda bulunmak.              

            C) Beden Terbiyesine bağlı Spor Kulüplerinin gelişmesine ve yardım etmek.

            D) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için ve yemekli toplantılar,konser,balo,tiyatro,sergi,spor,gezi  v.b.düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

            E) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır,taşınmaz mal satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

            F) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,federasyon kurmak veya kurulu bir federasyon'a katılmak,gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği  tesisleri kurmak.

            G)Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir.

MADDE-3 ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ :

            Fiil  ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.Ancak,yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

            Derneğe asli üye olmak isteyen kişi düzenlenen bildiri formunu ,derneğe kayıtlı iki üyenin önerisiyle yönetim kuruluna sunar.Yönetim kurulu yazılı müracaatı ,ön inceleme için disiplin kuruluna havale eder.Disiplin kurulundan gelen tavsiye niteliğindeki karar üzerine;yönetim kurulu,dilek sahibinin derneğe üye olmasında bir sakınca görmez ise  üyelik kaydının yapılmasını kararlaştırır.Yönetim kurulu üyelik

müracaatlarını 30 gün içinde karara bağlamak zorundadır.Dernek Üye sayımız 19.02.2006 tarihli genel kurul kararı ile 450 kişi ile sınırlandırılmıştır.

            Derneğin asil üyeleri,derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.Her üye dernekte eşit haklara sahiptir.Hiçbir üye için ayrıcalık tanınmaz.Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.Vekaleten oy kullanılamaz .

            Derneğe maddi, manevi bakımdan önemli destek sağlamış olanlar ile 75 yaş  ve üstünde olan üyelerimiz  yönetim kurulu kararıyla onursal üye olarak kabul edilebilir.Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.Onursal üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur.

Üyelik başvurusunda aranacak nitelikler :

            a)5253 sayılı dernekler yasası şartlarına uymak,

b)Çorluda en az 5 yıl ikamet etmekte olmak;

(Veya geçmişte Çorluda üst düzey kamu görevi  yapmış olmak.)

MADDE- 4 ÜYELİKTEN ÇIKMA :

         Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

         Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 5 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

            Yönetim kurulu üyelik hükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin durumlarını disiplin kuruluna havale eder .

            Dernekten çıkarılma,yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.Dernekten çıkarılan kişi ilk genel kurula yazılı olarak müracaat eder ise savunma hakkı vardır.Son karar genel kurula aittir.         

 

Dernek Üyeliğinden Çıkarılmayı Gerektiren Haller :

            a)Derneğin tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

            b)Derneğin şeref ve haysiyetini rencide etmek ve derneğin adını kötüye kullanmak,

            c)Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

            d)3  aylık aidat borcunu Yönetim kurulunun yazılı ihtarına rağmen bir hafta içinde ödememek,

            e)Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

MADDE - 6 DERNEK ORGANLARI :

              A) GENEL KURUL

             B) YÖNETİM KURULU

             C) DENETLEME KURULU

             D) DİSİPLİN KURULU

             E) KULÜP MÜDÜRÜ 

 

MADDE - 7 DERNEK  GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ,TOPLANMA

                  ZAMANI, ÇAĞRI  VE TOPLANTI  USULU :         

 

        

a ) Genel kurul;

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

1- Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Şubat ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

         2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

          

3-Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

b) Çağrı Usulü;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde,ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

c)Toplantı Usulü;

a)Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetim ve disiplin kurulları üye var tam sayısının iki katından az olamaz.

b)Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

c)Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

d)Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

e)Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

f)Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

g)Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

h)Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

i)Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 8-GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE

                     ŞEKİLLERİ :

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim denetim ve disiplin kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 9-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ,denetim ve disiplin kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

         5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,                    

        7-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         8-Derneğin vakıf kurması,

         9-Derneğin fesih edilmesi,

      10-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

       11-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 10-YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV  VE YETKİLERİ:

         Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki en geç yedi gün içinde yapacağı ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. 

         Yönetim kurulu, iki ayda bir toplanır ,tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla da her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

         1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

         2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

         3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

         4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

         5-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

         6-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

         7-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

         8-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

         9-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

       10-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

       11-Üyelerden toplanacak aidat ve giriş ücretlerinin iki sene için geçerli olacak  şekilde genel kurula sunulması.

       12-Kulüp müdürünü görevlendirmek  ve özlük haklarını tespit etmek.

MADDE 11-DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ :

         Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve en az üç ayda  bir denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 12-DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ,GÖREV VE YETKİLERİ :

       Disiplin Kurulu,genel kurulca seçilen üç asil,üç yedek üyeden oluşur.disiplin kurulu ilk toplantısında görev  bölümü yaparak açık oyla 1 başkan,1 Başkan Yardımcısı ve 1 sekreter seçer

         Disiplin kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka nedenlerle boşalma olduğu takdirde ,genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Disiplin kurulu ayda en az bir kez toplanır.Ayrıca yönetim kurulunun havale ettiği disiplin ve üye kaydı ile ilgili konularda toplanır.Toplantılar dernek ikametgahında önceden kararlaştırılacak gün ve saatte yapılır.Ve kararlar yazılı olarak alınır.

Disiplin Kurulunun görevleri :

A-Üyelikten çıkarılmayı gerektiren haller için kesin ihraç;

B)Dernek lokalinde  diğer üyeleri rahatsız edici davranışta bulunanlar için ihtar,geçici ihraç;

  Kararları verilmesi için yönetim kuruluna tavsiyede bulunmak.

C)Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan kişilerin niteliklerini inceleyip tavsiye kararlarını yönetim kurulunun onayına sunmak.

MADDE 13-   KULÜP MÜDÜRÜ :

         Yönetim kurulunca özlük hakları  tespit edilerek görevlendirilen  kimsedir.

GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:

         Kulüp binasının büfe ve mutfağının düzenini ve üyelere faydalı hizmet verebilecek şekilde tanzimini ve yürütülmesini sağlar. Yönetim kurulunun kendisine vermiş bulunduğu yetkiler tahtında, yönetim kurulunun isteklerini yerine getirir ve yönetim kurulunu temsil eder. Kulüpte kumar oynanmasına mani olur. Üyelerin eğlence mahiyetindeki satranç, briç, piket, prafa, bezik ve benzeri oyunları oynayabilmeleri için gerekli düzenlemelere nezaret eder. Kulüpte çalışan personelin amiri durumunda olup, personele gerekli direktifleri verir ve bunların yerine getirilip getirilmediğini denetler. Sorumlular hakkında gerekli işlemleri yerine getirir. Kulüp müdürü eylem ve işlemlerinden yönetim kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 14  DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI :

         Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

         1-Üye Aidatları (Üyelerden giriş ödentisi ve üyelik aidatı iki senede bir yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulda görüşülür.Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.)

         2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Diğer gelirler. 

MADDE 15-DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE  

                    TUTULACAK DEFTERLER :

  Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL'yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

Kayıt Usulü :

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi :

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında

(31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir.

MADDE 16- DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ :

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri"(Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 17- BEYANNAME VERİLMESİ:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 18- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ       :

MÜLKİ AMİRLİĞE YAPILACAK BİLDİRİMLER;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3'te sunulan)  "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

         Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası mevcut yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 19-DERNEĞİN İÇ DENETİMİ :

  Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 20- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:   

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 21-TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

         Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim denetim ve disiplin kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz (37 üye) .

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'üdür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 22- DERNEĞİN  FESHİ VE  MAL VARLIĞININ  TASFİYE   ŞEKLİ:

         Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'üdür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Çorlu Şehir Kulübü Derneği" ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 23- HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

         Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Çorlu  Şehir Kulübü Derneğinin Tüzüğü yukarda gösterilen 23 ( Yirmi üç )

 maddeden ibaret olup 5253 sayılı Dernekler kanununa uygun olarak tanzim edilmiş ve onaylanmıştır.  19 Şubat 2006   


Organizasyonlarınız İçin

Adresimiz

Muhittin Mah. Cumhuriyet Meydanı
Belediye Sarayı Kat:5 59860
Çorlu / TEKİRDAĞ

Telefon:
(282) 654 33 31

Konumumuz


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Çorlu Şehir Kulübü Derneği