Çorlu Şehir Kulübü Derneği Lokal İçinde Hareket Tarzları Talimatı

GENEL:

Çorlu Şehir Kulübü Derneği ; üyelerinin  birbirlerine  saygı duyduğu, paylaşmasını bilen, giyimine, sağlığına, ve temizliğine dikkat eden,etmeyen olursa bunları usulünce ikaz eden, ikaz edilen  şahsın da bunu hoşgörü ile karşıladığı, seçilmiş insanların bir araya geldiği bir topluluktur.Bu müstesna topluluğu, cemiyet içerisindeki davranış, hal ve hareketlerin de bazı kurallara bağlı olması gerektiği, insanın özgürlük,hürriyet ve haklarının hiç bir insanı aynı haklardan mahrum etmeyeceği bilinmelidir.Toplum içinde  uyulması gerekli kurallar  müteakip madde de sıralanmıştır.

CEZAYI GEREKTİREN EYLEMLER:

1- Dernek lokali içerisinde (okuma salonu,TV salonu, yemek  salonu ve oyun salonları) bulunan üyelerin rahatını kaçıracak ve  huzuru bozacak söz ve eylemlerde bulunmak.

2- Dernekte  üyelik  sıfatına  bakılmaksızın  herhangi  bir  kişiye yada yönetim görevlisi personel ve hizmetlilere eylemli tecavüzde bulunmak,küfretmek, genel ahlak kurallarına aykırı söz ve eylemlerde bulunmak.

3- Derneğin manevi  kişiliğini  küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunmak,

4- Dernek içerisinde oturuşuna, giyimine, saç ve sakal tuvaletine dikkat etmemek.

5- Derneğin taşınır ve  taşınmaz  malları  ile cihaz ve  malzemelerine zarar vermek.

6- Yönetim kurulunun cezaya ilişkin kararlarına karşı çıkmak, uymamak.

7- Üyelik bildiriminde yalan yanlış bilgi  vermek, yönetim  kurulunca bu konuyla ilgili yapılan çağrıya uymamak.

8- Dernek  içinde  yada dışında özel yada iş yaşantısında ki tutumu ve davranışı ile kişiliğini yada derneğin onurunu zedeleyeceği kaygısını  ve sonucunu doğurmak.onur ve haysiyet kırıcı bir suç işlemek yada bu nitelikte bir suç nedeniyle hüküm giymek.Dernek kurma hakkını yitirmek, kendisine ceza verilen bir üyenin ceza verilmesi gerektiren bir eylemini tekrarlaması.

9- Dernek lokali içindeki birimlerin açılış ve kapanış saatlerine uymamak veya görevlileri uymamaya zorlamak.

10- Burada yazılmayan eylem ve davranışlar zuhur ettiği halde günün şartlarına, Dernekler Kanununa  göre  yönetim  kurulunun  alacağı karara göre suç veya kabahat olduğu tespit edilecektir.

CEZALAR:

1- UYARI : En az  ceza olup, üyenin söz  ve eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı olarak verilir ve üye siciline işlenmez.

2- KINAMA: Üyenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunun ve daha önce bu konuda uyarılmış olmasına rağmen eyleminin devam etmesi halinde, kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir.Kınama cezası üye' ye tebliğ edilip siciline işlenir.

3- GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA: Üyenin söz ve eyleminin ağır olması nedeniyle veya daha önce 'KINAMA' cezası ile cezalandırıldığı halde,eyleminin devam etmesi halinde; bir  haftadan az ve  bir yıldan fazla olmamak kaydı ile üyelik hak ve olanaklarından geçici olarak  yararlanmasının  engellenmesidir. Bu durumda üyenin dernek lokalinden  istifadesi  engellenir. Üye aidatını ödeme ye devam eder. Uzaklaştırma 3 ayı geçtiği takdirde  üyenin aidatını ne şekilde ödeyeceğine dair dilekçe alınır. Bu ceza dernek ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir.

4- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ( KESİN İHRAÇ ):  Üyenin  söz  ve eyleminin önceki cezalara rağmen devam etmesi veya çok ağır olması halinde yada ana tüzüğün 4.cü maddesinin 8. ci paragrafında belirtilen eylemlere uyanların dernekteki üyelik kaydının silinmesidir.Verilen ceza ilan  tahtasına asılır ve üyenin siciline işlenir.

CEZALARA İLİŞKİN İŞLEMLER:

1- Hakkında kovuşturma yapılan üyenin  savunması  disiplin kurulu tarafından  yazılı  olarak  alınır. Savunması  alınmadan  üyeye ceza verilemez. Ancak; on beş gün ara ile iki defa çağrılmasına  rağmen gelmeyen, yada  kabul edilebilir bir özür bildirmeyen üyenin savunması alınmış sayılır.

2- Disiplin  kurulu üyenin söz ve eylemini içeren olayın niteliğine,kanıtlara, savunmasına,iddia ve üyenin siciline bakarak cezalardan birisini takdiren saptamaya yetkilidir. Azaltıcı nedenlerin varlığı durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle bir aşağı derecedeki ceza uygulanabilir.

3- Eylemde bulunan üyenin olaydaki iyi niyet yada haklılığı nedeniyle tekerrür etmeyeceği  kanısı hasıl olduğunda  uyan cezadan daha aşağı derecedeki ceza uygulanabilir.

4- Verilen ceza pişmanlık  duyduğu  ve  tekrarlanmayacağı kanısına varılırsa ertelenebilir. Ancak üyelikten çıkarılma cezası ertelenemez.

5- Cezası ertelenen üyenin cezası bir yıl içinde tekrar cezayı gerektiren bir söz ve eylemde bulunması durumunda, bu eyleme uyan ceza ile ertelenen ceza birleştirilerek uygulanır.

6- Cezayı gerektiren eylem,üyenin  yanında  getirdiği misafir tarafından işlenmiş ise, işleyen hakkında eylemin ağırlığına  göre süreli veya süresiz dernek lokalinden yararlanma  olanakları kaldırılır. Aynı zamanda konuğu ol- duğu üyenin de dikkati çekilir.

7- Ağır bir cezayı gerektiren bir eylemin  işlenmesi  üzerine  yönetim kurulu,bir önlem niteliğinde olmak üzere eylemi işleyen hakkında kesin kararı  alınıncaya kadar  dernek lokalinden yararlanma hakkını  önleme kararı alabilir.

8- Cezayı gerektiren eylem  tarihinden  yada öğrenme  tarihinden başlamak üzere altı ayın geçmesiyle disiplin kovuşturması yapılamaz.

9- Yönetim Kurulu toplantı ve karar tutanaklarına  kovuşturma açılan üyenin yada lokalden  faydalanma durumunda bulunan kişinin kimliği, hakkındaki eylem, kanıtlar, savunma, gerekçeler, ve karar  ile  gereken diğer hususlar açıkça yazılır. Kararın bir sureti muatap kişiye tebliğ edilir.

10-Cezayı gerektiren eylemler hakkında gerekirse Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

CEZALARA İTİRAZ:

1- Üyelikten çıkarılma cezalarına karşı tebliğ ve tebellüğünden başlamak üzere 15 gün içinde ilk genel kurulda görüşülmek üzere itiraz hakkı vardır. İtiraz durumunda ilk toplanacak Genel  Kurul toplantısı gündemine konulacak  madde uyarınca üye  savunmasını ve itirazını yapar. Genel Kurul itiraz  üzerine, cezayı  kaldırır yada onaylar. Onay  kararı üzerine onay tarihini izle- yen bir ay içerisinde üyenin yetkili ve görevli mahkemeye itiraz hakkı vardır.

2- Üyelikten çıkarılan üyenin hak ve yükümlülükleri, itiraz halinde,  Genel Kurul kararına kadar askıya alınır.

3- Yönetim Kurulunun, üyelikten çıkarılma cezası dışındaki cezaları kesin olup; herhangi bir yer itiraz edilemez.

 

Organizasyonlarınız İçin

Adresimiz

Muhittin Mah. Cumhuriyet Meydanı
Belediye Sarayı Kat:5 59860
Çorlu / TEKİRDAĞ

Telefon:
(282) 654 33 31

Konumumuz


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Çorlu Şehir Kulübü Derneği